Ładowanie
Nazwa usługi: Oferta na realizację zadania publicznego
   
Kogo dotyczy: Oferty mogą być składane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do organów administracji publicznej.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. Nr 6 poz. 1300 z późn. zm.)
- par. 1 ust. 1
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Nie dotyczy.
     
  Czas realizacji: Jeżeli przepis prawa nie określa w jakim terminie ma być załatwiona dana sprawa, to stosuje się zazwyczaj terminy określone w kpa tj.:
  • niezwłocznie,
  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sprawy.
     
  Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 142